Persondatapolitik

BAGGRUND

C.H.B.E. er et mindre personligt ejet Aps, som driver en butik.

Copenhagen Body Extremes holder til på Larsbjørnsstræde 15 kld, 1454 København K og er dermed underlagt den europæiske persondatalovgivning og herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Denne persondatapolitik er gældende for alle personoplysninger, som afgives til eller indsamles af os og som vi registrerer. De registrerede personer er kunder, lønnede medarbejdere og jobsøgere. Derudover indsamler og opbevarer vi oplysninger om leverandører af varer og tjenester samt om andre samarbejdspartnere, herunder privatpersoner, der henvender sig til os.

Kontakten mellem C.H.B.E. og de registrerede kan foregå skriftligt eller mundtligt og/eller ved færden på vores hjemmeside, sociale medier, booking af tider gennem vores bookingsystem og via telefon.

C.H.B.E. registrerer og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for os at registrere og behandle. Dette omhandler for vores hjemmeside og bookingsystem opbevaring i vores eksterne bookingsystem: 

Gecko ApS

Silkeborgvej 758

Årslev

8220 Brabrand

CVR: 29517096

Al Personoplysningerne opbevares, så længe der er et konkret formål med opbevaringen. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer (Persondataforordningen). Forordningen er i Danmark implementeret ved lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven), fremsat d. 25. oktober 2017, vedtaget d. 17. maj 2018, lovnummer 502.

Vi beskriver i nærværende politik hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer oplysningerne og hvor længe vi opbevarer dem. Vi opfordrer alle, der har kontakt med os til at læse denne politik og henvende sig til os, såfremt der er information i politikken, som den enkelte ikke kan acceptere.

Den til enhver tid gældende version af vores persondatapolitik kan læses her på siden. 

Dataansvarlige

Den dataansvarlige organisation for behandling af personoplysninger er:

Copenhagen Body Extremes ApS

Larsbjørnstræde 15 kld.

1454 København K

CVR: 30547845

Alle spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse af gældende regler, skal rettes til C.H.B.E. v/Muffe Vulnuz.

De personoplysninger, vi behandler

C.H.B.E. registrerer personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 som kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon og/eller e-mail) og andre almindelige oplysninger. Kontaktoplysninger registreres som udgangspunkt via online bookingsystem ved ekstern leverandør hos Gecko Aps. 

Vi registrerer også følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, i form af helbredsoplysninger. Vi registrer ikke oplysninger om cpr-nummer, race, etnisk oprindelse, politik/religiøs/filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Formål med behandlingen af personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysninger afhænger af den enkelte registreredes involvering med C.H.B.E.. For vores helbredsrelaterede spørgeskema, bruges informationerne udelukkende ved den pågældende konsultation, og destrueres efterfølgende. Vi behandler personoplysningerne på en sådan måde, at vi kan leve op til vores formål som interessevaretager, og herved også kan yde korrekt vejledning.

C.H.B.E. som arbejdsgiver

C.H.B.E. køber hjælp til varetagelse af personaleadministration for lønnede medarbejdere samt til bilags-bogføring fra SR Bogføring – CVR: 30255798. I denne forbindelse behandles almindelige personoplysninger. 

Lønnede medarbejdere læser og underskriver erklæring om tavshedsligt omkring specifikke oplysninger, som den enkelte erhverver i sit arbejde for C.H.B.E.. Tavshedspligten er gældende både under og efter den enkeltes virke for C.H.B.E.. Erklæring om tavshedspligt er gengivet som bilag 1 nedenfor.

C.H.B.E.’s medier, herunder cookies

C.H.B.E. driver en hjemmeside og er også aktiv på sociale medier. Hjemmesiden anvender cookies som led i regulering af pop-op vinduer i henhold til vores nyhedsbrev.

Brugeren skal acceptere brugen af cookies for at benytte hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

Herud over udgiver C.H.B.E. et gratis, elektronisk nyhedsbrev, som sendes til dem, der har tilmeldt sig. Her behandles almindelige oplysninger i form af evt. navn og e-mailadresse for at imødekomme den enkeltes tilmelding til nyhedsbrevet.

Organisationen har også et billedarkiv, som bringes i anvendelse i forbindelse med publikationer, hjemmeside og sociale medier. Her behandles i nogle tilfælde almindelige oplysninger. Opbevaring og anvendelse af billederne bygger på formålsbestemt samtykke.

Opbevaring og sletning

C.H.B.E. opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Det samme gør sig gældende for oplysninger vedr. lønnede medarbejdere, ansøgere, praktikanter, samarbejdspartnere og andre. Undtagelsen herfra er, når anden lovgivning fordrer længere opbevaring, f.eks. bogføringsloven. Således opbevares oplysninger, der er omfattet af bogføringsloven, i fem år.

Hvis C.H.B.E. kan se et konkret formål med at opbevare oplysningerne udover det ovenfor beskrevne, indhentes konkret, formålsbestemt samtykke hos den pågældende person.

Hvad angår C.H.B.E.’s medier, så slettes oplysninger på hjemmesider og sociale medier, når de ikke længere er relevante for virksomheden. Det samme gør sig gældende i billedarkivet. På begæring fjernes abonnenter til det elektroniske nyhedsbrev straks fra udsendelseslisten. Herud over kan abonnenter via linket “Afmeld” i hvert nyhedsbrev automatisk slette sig selv fra udsendelseslisten.

Videregivelse

C.H.B.E. videregiver ikke personoplysninger til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil eller med mindre der er afgivet konkret, formålsbestemt samtykke hertil.

Den registreredes rettigheder

Enhver kunde, om hvem C.H.B.E. registrerer personoplysninger, har ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling af oplysningerne eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Kunden kan, ved at skrive til os, anmode om indsigt i personoplysningerne, herunder de formål, som oplysningerne vedrører. E-mails rettes til (Muffe?).

Kunden kan også anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af personoplysningerne. Vi efterkommer anmodninger straks i det omfang det er muligt og nødvendigt. Hvis vi ikke umiddelbart kan imødekomme anmodningen, kontakter vi straks kunden.

Det er gratis at få oplysningerne udleveret, korrigeret, suppleret, slettet eller blokeret. Hvis anmodningen sker gentagne gange, eller er grundløs, kan der opkræves et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller C.H.B.E. kan afvise at efterkomme anmodningen.

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, kan dette til enhver tid trækkes tilbage. Tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før samtykket blev trukket tilbage.

Ved utilfredshed med C.H.B.E.’s behandling af personoplysninger, kan der klages til

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K. 

telefon +45 3319 3200, 

e-mail: dt@datatilsynet.dk

Det koster ikke noget at klage. Læs mere om rettigheder og klager til Datatilsynet her>>

Datasikkerhed

Al datasikkerhed af persondata er tillagt Gecko Aps.

Opdatering af denne politik

C.H.B.E. persondatapolitik, slettepolitik og behandlingsvejledninger gennemses og opdateres efter behov. Nærværende persondatapolitik er opdateret pr. Januar 2020.

Senest opdateret 15. november 2020